Management

Capt.S.R. Pal Holkar

Chairman

Mrs.Kiran Holkar

Vice Chairman

Advocate Pankaj Holkar

Director

Advocate Rajesh Rai

Honorary Secretary